QQQ D E T A I L QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 tgX^C  obNX^C

Abv ^O

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

TCY:
@i2j 73@g45@57@38
F@/@f:
@x[W@/@
ԁERg:
@ԗǁB@WbvAbvB

price@2500

item code@OJ-532

@